logo

English-Chinese Dictionary

 

Auto-complete Whole word in term Whole word in term or definition    Help

Terms 1 to 21 of 175    next »
Zaduo (place in Qinghai) name. 雜多 - 杂多 zá duō [Za2 duo1] ;
Zagreb (capital of Croatia) . 札格拉布 zhá gé lā bù [zha2 ge2 la1 bu4] ;
Zaire . 扎伊爾 - 扎伊尔 zhā yī ěr [zha1 yi1 er3] ;
Zalute qi (place in Inner Mongolia) name. 扎魯特旗 - 扎鲁特旗 zā lǔ tè qí [Za1 lu3 te4 qi2] ;
Zambia . 贊比亞 - 赞比亚 zàn bǐ yà [zan4 bi3 ya4] ;
Zang . 藏 zàng [zang4] ;
Zanhuang (place in Hebei) name. 贊皇 - 赞皇 zàn huáng [Zan4 huang2] ;
Zanthoxylum ailanthoides . 樧 shā [sha1] ;
Zanthoxylum ailanthoides . 藙 yì [yi4] ;
Zaoqiang (place in Hebei) name. 棗強 - 枣强 zǎo qiáng [Zao3 qiang2] ;
Zaoyang (city in Hubei) name. 棗陽 - 枣阳 zǎo yáng [Zao3 yang2] ;
Zaozhuang (city in Shandong) name. 棗庄 - 枣庄 zǎo zhuāng [Zao3 zhuang1] ;
Za`nang (place in Tibet) name. 扎囊 zā náng [Za1 nang2] ;
zeal . 積極性 - 积极性 jī jí xìng [ji1 ji2 xing4] ;
zeal . 熱心 - 热心 rè xīn [re4 xin1] ;
zealous . 劻 kuāng [kuang1] ;
zealous . 熱心 - 热心 rè xīn [re4 xin1] ;
zearalenone . 玉米赤霉烯酮 yù mǐ chì méi xī tóng [yu4 mi3 chi4 mei2 xi1 tong2] ;
zebra . 斑馬 - 斑马 bān mǎ [ban1 ma3] ;
zebrafish . 斑馬魚 - 斑马鱼 bān mǎ yú [ban1 ma3 yu2] ;
Zedang (place in Tibet) name. 澤當 - 泽当 zé dāng [Ze2 dang1] ;
 
Based on CEDICT Chinese-English Dictionary © 1997, 1998 Paul Andrew Denisowski
wirdz™ Dictionary engine © JHC Technology Limited 2006-2021


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z