logo

English-Chinese Dictionary

 

Auto-complete Whole word in term Whole word in term or definition    Help

Terms 1 to 20 of 710    next »
Unity of will is an impregnable stronghold (proverb) . 眾志成城 - 众志成城 zhòng zhì chéng chéng [zhong4 zhi4 cheng2 cheng2] ;
U.F.O. . 幽浮 yōu fú [you1 fu2] ;
U.S. Congress . 美國國會 - 美国国会 měi guó guó huì [mei3 guo2 guo2 hui4] ;
U.S. dollar . 美元 měi yuán [mei3 yuan2] ;
U.S. government . 美國政府 - 美国政府 měi guó zhèng fǔ [mei3 guo2 zheng4 fu3] ;
U.S. soldier . 美國軍人 - 美国军人 měi guó jūn rén [mei3 guo2 jun1 ren2] ;
Ubaydi (town in Iraq) . 烏拜迪 - 乌拜迪 wū bài dí [wu1 bai4 di2] ;
ubiquitous . 普及 pǔ jí [pu3 ji2] ;
UCLA . 加利福尼亞大學洛杉磯分校 - 加利福尼亚大学洛杉矶分校 jiā lì fú ní yà dà xué luò shān jī fēn xiào [jia1 li4 fu2 ni2 ya4 da4 xue2 luo4 shan1 ji1 fen1 xiao4] ;
udden . 儵 shù [shu4] ;
udicial case . 案子 àn zi5 [an4 zi5] ;
Uganda . 烏干達 - 乌干达 wū gān dá [wu1 gan1 da2] ;
ugly . 難看 - 难看 nán kàn [nan2 kan4] ;
ugly . 醜 - 丑 chǒu [chou3] ;
ugly . 噅 huī [hui1] ;
ugly . 娸 qí [qi2] ;
ugly . 陋 lòu [lou4] ;
ugly and fat . 膗 chuái [chuai2] ;
ugly woman . 媸 chī [chi1] ;
ugly woman . 嫫 mó [mo2] ;
 
Based on CEDICT Chinese-English Dictionary © 1997, 1998 Paul Andrew Denisowski
wirdz™ Dictionary engine © JHC Technology Limited 2006-2021


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z