logo

English-Chinese Dictionary

 

Auto-complete Whole word in term Whole word in term or definition    Help

Terms 1 to 21 of 4111    next »
Ca(Mg,Fe)3(SiO3)4 . 軟玉 - 软玉 ruǎn yù [ruan3 yu4] ;
cab . 出租汽車 - 出租汽车 chū zū qì chē [chu1 zu1 qi4 che1] ;
cab . 計程車 - 计程车 jì chéng chē [ji4 cheng2 che1] ;
cabbage . 甘藍菜 - 甘蓝菜 gān lán cài [gan1 lan2 cai4] ;
cabin . 艙 - 舱 cāng [cang1] ;
cabin . 小屋 xiǎo wū [xiao3 wu1] ;
cabin . 倉 - 仓 cāng [cang1] ;
cabinet . 櫝 - 椟 dú [du2] ;
cabinet . 小型櫃櫥 - 小型柜橱 xiǎo xíng guì chú [xiao3 xing2 gui4 chu2] ;
cabinet . 柜 guì [gui4] ;
cabinet . 櫃 - 柜 guì [gui4] ;
cabinet . 櫃子 - 柜子 guì zi5 [gui4 zi5] ;
cabinet . 櫥 - 橱 chú [chu2] ;
cable . 纜 - 缆 làn [lan4] ;
cable . 電報 - 电报 diàn bào [dian4 bao4] ;
cable (television) . 有線 - 有线 yǒu xiàn [you3 xian4] ;
cable modem . 電纜調制解調器 - 电缆调制解调器 diàn lǎn tiáo zhì jiě diào qì [dian4 lan3 tiao2 zhi4 jie3 diao4 qi4] ;
cable television . 有線電視 - 有线电视 yǒu xiàn diàn shì [you3 xian4 dian4 shi4] ;
Cachexia . 惡病質 - 恶病质 è bìng zhí [e4 bing4 zhi2] ;
cackling sound . 嘎 gá [ga2] ;
cadence; tempo name. 節奏 - 节奏 jié zòu [jie2 zou4] ;
 
Based on CEDICT Chinese-English Dictionary © 1997, 1998 Paul Andrew Denisowski
wirdz™ Dictionary engine © JHC Technology Limited 2006-2021


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z