logo

English-Chinese Dictionary

 

Auto-complete Whole word in term Whole word in term or defintion    Help

Terms 1 to 21 of 2152    next »
Rabat (capital of Morocco) . 拉巴特 lā bā tè [la1 ba1 te4] 🔈;  
rabbit . 兔 tù [tu4] 🔈;  
rabbit . 兔子 tù zi5 [tu4 zi5] 🔈;  
rabies . 恐水病 kǒng shuǐ bìng [kong3 shui3 bing4] 🔈;  
rabies . 狂犬病 kuáng quǎn bìng [kuang2 quan3 bing4] 🔈;  
race . 競賽 - 竞赛 jìng sài [jing4 sai4] 🔈;  
race . 種族 - 种族 zhǒng zú [zhong3 zu2] 🔈;  
race . 族 zú [zu2] 🔈;  
race . 種 - 种 zhǒng [zhong3] 🔈;  
race against time . 爭分奪秒 - 争分夺秒 zhēng fēn duó miǎo [zheng1 fen1 duo2 miao3] 🔈;  
race queen . 賽車女郎 - 赛车女郎 sài chē nu:3 láng [sai4 che1 nu:3 lang2] 🔈;  
racing bike . 跑車 - 跑车 pǎo chē [pao3 che1] 🔈;  
racing current . 奔流 bēn liú [ben1 liu2] 🔈;  
racing girl . 賽車女郎 - 赛车女郎 sài chē nu:3 láng [sai4 che1 nu:3 lang2] 🔈;  
racism . 種族主義 - 种族主义 zhǒng zú zhǔ yì [zhong3 zu2 zhu3 yi4] 🔈;  
racist (person) . 種族主義者 - 种族主义者 zhǒng zú zhǔ yì zhě [zhong3 zu2 zhu3 yi4 zhe3] 🔈;  
rack . 網架 - 网架 wǎng jià [wang3 jia4] 🔈;  
rack . 架 jià [jia4] 🔈;  
racket . 球拍 qiú pāi [qiu2 pai1] 🔈;  
racket . 拍子 pāi zi5 [pai1 zi5] 🔈;  
rad . 拉德 lā dé [la1 de2] 🔈;  
 
Based on CEDICT Chinese-English Dictionary © 1997, 1998 Paul Andrew Denisowski
wirdz™ Dictionary engine © JHC Technology Limited 2006-2020


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z