logo

English-Chinese Dictionary

 

Auto-complete Whole word in term Whole word in term or definition    Help

Terms 1 to 20 of 3256    next »
p-aminopropiophenone . 對氨基苯丙酮 - 对氨基苯丙酮 duì ān jī běn bǐng tóng [dui4 an1 ji1 ben3 bing3 tong2] ;
pa . 爸 bà [ba4] ;
pace . 步伐 bù fá [bu4 fa2] ;
pace . 步子 bù zi5 [bu4 zi5] ;
pace . 步調 - 步调 bù diào [bu4 diao4] ;
pace back and forth . 躊 - 踌 chóu [chou2] ;
pace back and forth . 跦 zhū [zhu1] ;
pacesetter . 標兵 - 标兵 biāo bīng [biao1 bing1] ;
Pachyma cocos . 茯 fú [fu2] ;
Pacific Rim . 太平洋週邊 - 太平洋周边 tài píng yáng zhōu biān [tai4 ping2 yang2 zhou1 bian1] ;
pacifism . 和平主義 - 和平主义 hé píng zhǔ yì [he2 ping2 zhu3 yi4] ;
pacify . 靖 jìng [jing4] ;
pacify . 綏 - 绥 suí [sui2] ;
pacify . 安撫 - 安抚 ān fǔ [an1 fu3] ;
pacing . 步測 - 步测 bù cè [bu4 ce4] ;
pack . 包裝 - 包装 bāo zhuāng [bao1 zhuang1] ;
pack . 包扎 bāo zā [bao1 za1] ;
pack of rogues name. 狐群狗黨 - 狐群狗党 hú qún gǒu dǎng [hu2 qun2 gou3 dang3] ;
package . 包裝 - 包装 bāo zhuāng [bao1 zhuang1] ;
package . 包裹 bāo guǒ [bao1 guo3] ;
 
Based on CEDICT Chinese-English Dictionary © 1997, 1998 Paul Andrew Denisowski
wirdz™ Dictionary engine © JHC Technology Limited 2006-2021


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z