logo

English-Chinese Dictionary

 

Auto-complete Whole word in term Whole word in term or defintion    Help

Terms 1 to 21 of 1885    next »
lai see (lucky money) . 利市 lì shì [li4 shi4] 🔈;  
local -ism . 地方主義 - 地方主义 dì fāng zhǔ yì [di4 fang1 zhu3 yi4] 🔈;  
la county (county in Yunnan) name. 勐臘縣 - 勐腊县 měng là xiàn [Meng3 la4 xian4] 🔈;  
La Paz (capital of Bolivia) . 拉巴斯 lā bā sī [la1 ba1 si1] 🔈;  
label . 標籤 - 标签 biāo qiān [biao1 qian1] 🔈;  
labor . 勞工 - 劳工 láo gōng [lao2 gong1] 🔈;  
labor . 劬 qú [qu2] 🔈;  
labor . 分娩 fēn miǎn [fen1 mian3] 🔈;  
labor . 工夫 gōng fu5 [gong1 fu5] 🔈;  
labor . 功夫 gōng fu5 [gong1 fu5] 🔈;  
labor . 工 gōng [gong1] 🔈;  
labor and capital . 勞資 - 劳资 láo zī [lao2 zi1] 🔈;  
labor and management . 勞資 - 劳资 láo zī [lao2 zi1] 🔈;  
labor contractor . 把頭 - 把头 bǎ tóu [ba3 tou2] 🔈;  
labor force . 勞動力 - 劳动力 láo dòng lì [lao2 dong4 li4] 🔈;  
labor power . 人力 rén lì [ren2 li4] 🔈;  
laboratory . 實驗室 - 实验室 shí yàn shì [shi2 yan4 shi4] 🔈;  
laboratory infection . 實驗室感染 - 实验室感染 shí yàn shì gǎn rǎn [shi2 yan4 shi4 gan3 ran3] 🔈;  
laboratory test . 化驗 - 化验 huà yàn [hua4 yan4] 🔈;  
laborer . 勞動者 - 劳动者 láo dòng zhe5 [lao2 dong4 zhe5] 🔈;  
laborers . 靸 sǎ [sa3] 🔈;  
 
Based on CEDICT Chinese-English Dictionary © 1997, 1998 Paul Andrew Denisowski
wirdz™ Dictionary engine © JHC Technology Limited 2006-2020


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z