logo

English-Chinese Dictionary

 

Auto-complete Whole word in term Whole word in term or defintion    Help

Terms 1 to 22 of 625    next »
vacancy . 空缺 kōng quē [kong1 que1] 🔈;  
vacant post . 缺 quē [que1] 🔈;  
vacation . 假 jià [jia4] 🔈;  
vacation . 假期 jià qī [jia4 qi1] 🔈;  
vaccinate . 接種 - 接种 jiē zhòng [jie1 zhong4] 🔈;  
vaccine . 疫苗 yì miáo [yi4 miao2] 🔈;  
vacuum . 真空 zhēn kōng [zhen1 kong1] 🔈;  
vacuum bottle . 熱水瓶 - 热水瓶 rè shuǐ píng [re4 shui3 ping2] 🔈;  
Vaduz (capital of Liechtenstein) . 瓦杜茲 - 瓦杜兹 wǎ dù zī [wa3 du4 zi1] 🔈;  
vagabond . 流浪者 liú làng zhě [liu2 lang4 zhe3] 🔈;  
vagina . 陰部 - 阴部 yīn bù [yin1 bu4] 🔈;  
vagina . 阴道 yīn dào [yin1 dao4] 🔈;  
vagina . 陰戶 - 阴户 yīn hù [yin1 hu4] 🔈;  
vagina . 膣 zhì [zhi4] 🔈;  
vagrant . 氓 máng [mang2] 🔈;  
vagrant . 流浪者 liú làng zhě [liu2 lang4 zhe3] 🔈;  
vague . 茫 máng [mang2] 🔈;  
vague . 渺 miǎo [miao3] 🔈;  
vague . 模糊 mó hu5 [mo2 hu5] 🔈;  
vague . 隱約 - 隐约 yǐn yuē [yin3 yue1] 🔈;  
vague . 含糊 hán hú [han2 hu2] 🔈;  
vague . 縕 yùn [yun4] 🔈;  
 
Based on CEDICT Chinese-English Dictionary © 1997, 1998 Paul Andrew Denisowski
wirdz™ Dictionary engine © JHC Technology Limited 2006-2020


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z