logo

English-Chinese Dictionary

 

Auto-complete Whole word in term Whole word in term or definition    Help

Terms 1 to 22 of 1515    next »
G.B.F. Riemann, German geometer . 黎曼 lí màn [li2 man4] ;
G6PD deficiency . 蠶豆症 - 蚕豆症 cán dòu zhèng [can2 dou4 zheng4] ;
gabbro (geol.) . 輝長岩 - 辉长岩 huī cháng yán [hui1 chang2 yan2] ;
Gabon . 加蓬 jiā péng [jia1 peng2] ;
Gaborone (capital of Botswana) . 哈博羅內 - 哈博罗内 hā bó luó nèi [ha1 bo2 luo2 nei4] ;
gad-fly . 蜚 fěi [fei3] ;
gadolinium . 釓 - 钆 gá [ga2] ;
Gadus macrocephalus . 鱈 - 鳕 xuě [xue3] ;
Gaelic . 蓋爾 - 盖尔 gài ěr [gai4 er3] ;
Gaelic (language) . 蓋爾語 - 盖尔语 gài ěr yǔ [gai4 er3 yu3] ;
Gai county (county in Liaoning) name. 蓋縣 - 盖县 gài xiàn [Gai4 xian4] ;
gaiety . 歡樂 - 欢乐 huān lè [huan1 le4] ;
gain . 博得 bó dé [bo2 de2] ;
gain . 贏得 - 赢得 yíng dé [ying2 de2] ;
gain . 盈利 yíng lì [ying2 li4] ;
gain . 成果 chéng guǒ [cheng2 guo3] ;
gain . 得 dé [de2] ;
gain; get; acquire v. 獲取 - 获取 huò qǔ [huo4 qu3] ;
gains . 果實 - 果实 guǒ shí [guo3 shi2] ;
gait . 步調 - 步调 bù diào [bu4 diao4] ;
gait . 步態 - 步态 bù tài [bu4 tai4] ;
Gaize (place in Tibet) name. 改則 - 改则 gǎi zé [Gai3 ze2] ;
 
Based on CEDICT Chinese-English Dictionary © 1997, 1998 Paul Andrew Denisowski
wirdz™ Dictionary engine © JHC Technology Limited 2006-2021


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z