logo

English-Chinese Dictionary

 

Auto-complete Whole word in term Whole word in term or definition    Help

Terms 1 to 22 of 1913    next »
H-bomb . 氫彈 - 氢弹 qīng dàn [qing1 dan4] ;
Habahe (place in Xinjiang) name. 哈巴河 hā bā hé [Ha1 ba1 he2] ;
Habbaniyah (Iraqi city) . 哈利迪亞 - 哈利迪亚 hā lì dí yà [Ha1 li4 di2 ya4] ;
habit . 癖 pǐ [pi3] ;
habit . 習慣 - 习惯 xí guàn [xi2 guan4] ;
habit . 習 - 习 xí [xi2] ;
habitat . 栖 qī [qi1] ;
habitat . 棲 - 栖 qī [qi1] ;
habitat . 栖 xī [xi1] ;
habitat . 棲 - 栖 xī [xi1] ;
habitation . 住所 zhù suǒ [zhu4 suo3] ;
habitually in the past . 往常 wǎng cháng [wang3 chang2] ;
hack . 劈 pī [pi1] ;
hacker (computer) . 黑客 hēi kè [hei1 ke4] ;
hafnium . 鉿 - 铪 hā [ha1] ;
haggard . 悴 cuì [cui4] ;
haggard . 憔 qiáo [qiao2] ;
haggle over price . 討價還價 - 讨价还价 tǎo jià huán jià [tao3 jia4 huan2 jia4] ;
haggle; bicker; argue v. 計較 - 计较 jì jiào [ji4 jiao4] ;
hai county (county in Yunnan) name. 勐海縣 - 勐海县 měng hǎi xiàn [Meng3 hai3 xian4] ;
Haicheng (city in Liaoning) name. 海城 hǎi chéng [Hai3 cheng2] ;
Haifeng (place in Guangdong) name. 海豐 - 海丰 hǎi fēng [Hai3 feng1] ;
 
Based on CEDICT Chinese-English Dictionary © 1997, 1998 Paul Andrew Denisowski
wirdz™ Dictionary engine © JHC Technology Limited 2006-2021


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z